Các loại cake đơn giản

Các loại cake đơn giản

Các loại cake đơn giản gồm Cream cake, Muffin,…người làm cần đánh bông bơ hoặc dùng bột nở,…